national responsibility technological Ser num

- Apr 05, 2016 -

chaq 1200 tons naQ mo' crane DeS DIr qaSchoH disassembly waH wa'logh Qapla'! yav naQ crane mataHmeH 'utmo' Dujvam puS 60 tons latlh ngI' construction nom qaStaHvIS Daq, 1200 tons patlh naQ mo' crane DeS framework 'ab rIn 15 meters, DIr, rIp nIS je latlh vay' luch laH ghaH lulIngmeH framework wej woDDI', 'ej DeS qaSchoH disassembly hydraulic, 'ej electrical SeH DIr, chamwI' chay' integrated, pa' zhiqian waH, cham positioning , 'ej slip vItu' 'ej, qay', net details simulation simulation, Real came details, waH successful.

Tengd iðnþekking

skyldar vörur

  • qtz40(4807) ghurqu' je crane
  • qtz50(5010) ghurqu' je crane
  • p7527b Topless crane
  • qtk20 nom-erecting crane
  • qtk25 nom-erecting crane
  • zlp800 Cradle